วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อน  "เมืองเกษตรอินทรีย์  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  นำหลักธรรมาภิบาลบริหารท้องถิ่น  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 
มาตรฐานคุรุภัณฑ์ พ.ศ.2554

     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ว 74

     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2553

     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548

     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยผู้พิการ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................
infographics
เชียงใหม่
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
เว้ปไซต์ถวายพระพรออนไลน์
ปปช.
ในหลวงของเรา
พระบรมราชินีนาถ
เกษตรปลอกภัย
ฟ้าใสไร้มลพิษ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
otop
สายด่วน
ททท
สำนักงาน กพ.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประเมินตนเอง
กกต.
รัฐบาลไทย
สสส
เปิดสอบทูเดย์
กรมอุตุวิทยา