call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder สำนักงานปลัด
folder กองคลัง
folder กองช่าง
insert_drive_file ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ข.2 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file ข.3 คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ข.4 คำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ข.5 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview33

folder กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141