call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
photo แนวทางการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. ม. 3
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผด 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file การจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภา
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย-ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา ยาว 1395 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 139