call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo แนวทางการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
photo ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งดให้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ.4/2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผ.ถ.4/2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.30 ณ. อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจและคาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 144 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77