call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

check_circle รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รูปภาพ

รายชื่อ
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายประพันธ์ จันชัย กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน 0904681965 นายชัยณรงค์ เตจ๊ะเป็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอน 0861886634 นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย 0966982227 นายชนะศึก ศุกลทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด 0946421771 นายบุญทำ ต๊ะปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง 0892644549 นายชาญ วิภัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก 0951282802 นายเสรี อินทราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ 0971832092
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104