call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาพร วราห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาพร วราห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70