ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคันลำเหมืองพร้อมขุดลอกดินตะกอนจากลำเหมือง จำนวน 272.00 ลูกบาศก์เมตร ณลำเหมืองกลาง บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง