ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 13 x 2 เมตร พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง