ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ สำหรับงานเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง