ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 62 คน จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง