ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง