ชื่อเรื่อง : จ้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางทับทิม เรือนใจ เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 41.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง