ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง