ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง