ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3971 เชียงใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 011 - 59 ? 0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง