call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview34

folder การนัดประชุมสภาฯ
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview81
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118