องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองคลัง
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศุภนิษฐ์ ศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวณัฐภรณ์ ขาวเถิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนาฏลัดดา กันธะรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ