องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองคลัง
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนาฏลัดดา กันธะรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ