องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
info_outline วิสัยทัศน์
4ภาพ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
รอปรับปรุง

“ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุขอย่างยั่งยืน”
รอปรับปรุง

insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ตำบลโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยแยกมาจากตำบลม่อนปิ่น เดิมมี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 475 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 69,063 ไร่ หรือประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์และตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลม่อนปิ่นและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง มีพื้นที่ประมาณ 2,185 ไร่ หรือประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายประพันธ์ จันชัย เป็นกำนันตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 2 บ้านดอน มีพื้นที่ประมาณ 861 ไร่ หรือประมาณ 1.38 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายชัยณรงค์ เตจ๊ะเป็ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย มีพื้นที่ประมาณ 3,748 ไร่ หรือประมาณ 6.00 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด มีพื้นที่ประมาณ 3,137 ไร่ หรือประมาณ 5.02 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายสุพัฒน์ ธาดา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง มีพื้นที่ประมาณ 929 ไร่ หรือประมาณ 1.49 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายบุญทำ ต๊ะปัญญา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก มีพื้นที่ประมาณ 27,485 ไร่ หรือประมาณ 43.97 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายชาญ วิภัก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ มีพื้นที่ประมาณ 30,718 ไร่ หรือประมาณ 49.14 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายเสรี อินทราช เป็นผู้ใหญ่บ้าน

view_list โครงสร้าง อบต.
photo โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
photo โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview

check_circle สาส์นจากนายก
สาส์นจากนายก อบต.


สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
สาส์นนายก อบต.โป่งน้ำร้อน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนอย่างยิ่ง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้การสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผมเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ได้ร่วมมือเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การพิจารณาปัญหาโดยมีข้อมูลผลมติจากทางประชาคมเป็นหลักและนำมาให้ฝ่ายสภาพิจารณาช่วยกันจึงนำไปพัฒนาในส่วนที่จำเป็นตามลำดับ จะเห็นได้ว่าการบริหารทางอบต.เองไม่ได้คิดตัดสินใจเองตามลำพังเพียงฝ่ายเดียว หากแต่นำเอาปัญหาความต้องการของประชาชนโดยผ่านการทำประชาคมเป็นหลัก ในการสนองตอบความต้องการ โดยผ่านมติของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติ จึงจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นตามลำดับแต่ละหมู่บ้านโดยทั่วถึงกัน นับตั้งแต่กระผมได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลโป่งน้ำร้อน ให้ได้มีโอกาสเข้ารับใช้และพัฒนาอบต.โป่งน้ำร้อนในด้านต่างๆ ซึ่งกระผมได้บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากอบต.โป่งน้ำร้อนให้มากที่สุด ในการนี้กระผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตำบลโป่งน้ำร้อนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมกับอบต.โป่งน้ำร้อนตลอดในทุกโครงการและทุกกิจกรรมที่ผ่านมา ท้ายที่สุดนี้กระผม และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะตั้งใจบริหารงานและพัฒนาอบต.โป่งน้ำร้อนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน