call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
account_box สภา อบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
ประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
ประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
รองประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
เลขานุการสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
เลขานุการสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
-ว่าง-
ส.อบต.ม.1
-ว่าง-
ส.อบต.ม.1
-ว่าง-
ส.อบต.ม.2
-ว่าง-
ส.อบต.ม.2
-ว่าง-
ส.อบต.ม.3
-ว่าง-
ส.อบต.ม.3
-ว่าง-
ส.อบต.ม.4
-ว่าง-
ส.อบต.ม.4
-ว่าง-
ส.อบต.ม.5
-ว่าง-
ส.อบต.ม.5
-ว่าง-
ส.อบต.ม.6
-ว่าง-
ส.อบต.ม.6
-ว่าง-
ส.อบต.ม.7
-ว่าง-
ส.อบต.ม.7
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08 9850 7336
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08 9850 7336
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08 7187 4685
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08 7187 4685
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 9850 7336
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 9850 7336
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7187 4685
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7187 4685
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 0491 7209
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 0491 7209
account_box สำนักปลัด
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาวศุทธินี ใจคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศุทธินี ใจคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นายวิษณุกร เอกะวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิษณุกร เอกะวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิกา บุญธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิกา บุญธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
นางวิไลวรรณ กันทะสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวิไลวรรณ กันทะสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป
นายอินถา ใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอินถา ใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวัชณ์ พนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวัชณ์ พนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาพร วราห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาพร วราห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 123