องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box คณะผู้บริหาร
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 4182
นายรัตรติกรณ์ นามวงค์
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1366 5908
นางทัศวรรณ์ พันธุพิน
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 3864 5673
นางสาวเจนจิรา ปิ่นนิล
เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1020 3006
account_box สภา อบต.โป่งน้ำร้อน
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 06 1147 5597
นายสิทธิชัย ปานดี
รองประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 7186 8803
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
เลขานุการสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 7336
นางสาวณิชากร มูลเฟย
ส.อบต.ม.1
โทร : 06 2242 5168
นางสาวศิริพร บัวเข็ม
ส.อบต.ม.2
โทร : 06 1370 2329
นายสิทธิชัย ปานดี
ส.อบต.ม.3
โทร : 08 7186 8803
นายเรืองวุฒิ ยืนยงค์
ส.อบต.ม.4
โทร : 08 8260 5598
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ส.อบต.ม.5
โทร : 06 1147 5597
นายณรงค์ วงค์ไข่
ส.อบต.ม.6
โทร : 08 7184 9545
นายมานิต โชคอรพันธ์
ส.อบต.ม.7
โทร : 08 7303 5771
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08 9850 7336
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0882865839
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 9850 7336
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7187 4685
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 0491 7209
account_box สำนักปลัด
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.
นางสาวชฎาภรณ์ เสาร์เทพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางกรรณิกา บุญธิมา
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางนาฏลัดดา กันธะรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภาพร วราห์คำ
ผู้ดูแลเด็ก