องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box คณะผู้บริหาร
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 4182
นายรัตรติกรณ์ นามวงค์
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1366 5908
นางทัศวรรณ์ พันธุพิน
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 3864 5673
นางสาวเจนจิรา ปิ่นนิล
เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1020 3006
account_box สภา อบต.โป่งน้ำร้อน
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 06 1147 5597
นายสิทธิชัย ปานดี
รองประธานสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 7186 8803
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
เลขานุการสภาอบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 7336
นางสาวณิชากร มูลเฟย
ส.อบต.ม.1
โทร : 06 2242 5168
นางสาวศิริพร บัวเข็ม
ส.อบต.ม.2
โทร : 06 1370 2329
นายสิทธิชัย ปานดี
ส.อบต.ม.3
โทร : 08 7186 8803
นายเรืองวุฒิ ยืนยงค์
ส.อบต.ม.4
โทร : 08 8260 5598
นายจงรักษ์ พงค์พันธ์
ส.อบต.ม.5
โทร : 06 1147 5597
นายณรงค์ วงค์ไข่
ส.อบต.ม.6
โทร : 08 7184 9545
นายมานิต โชคอรพันธ์
ส.อบต.ม.7
โทร : 08 7303 5771
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08 9850 7336
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0882865839
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 9850 7336
นายธนกฤติ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 7187 4685
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 0491 7209
account_box สำนักปลัด
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.
นายณนณ ภัทรพงศ์พล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงไกร ชัยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางธัญพิชชา เลิศศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงาน
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงาน
นางกรรณิกา บุญธิมา
คนงาน
นายเป้า แก้วยอดดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกพันธ์ คำแหลง
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางดวงดาว เสน่ห์ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพัชรี เดือยพิมพ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวศุภนิษฐ์ ศิริ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวณัฐภรณ์ ขาวเถิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางนาฏลัดดา กันธะรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นายธนกฤติ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงาน
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงาน
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุทราทิพย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
โทร : 080-4917209
นายกชกร แสนทาโจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา จันชัย
ครู
นางสาวสุพิทย์ มะลิแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางเครือวัลย์ เชียงแรง
ผู้ดูแลเด็ก
นางจันทรา เขียวธิโอต
ผู้ดูแลเด็ก