call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

account_box กองช่าง
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป
นายอินถา ใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอินถา ใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวัชณ์ พนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณัฐวัชณ์ พนม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136