องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box กองช่าง
นายธนกฤติ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง (ปก./ชก.)
นายไพรัตน์ รัตต๊ะใส
นายช่างโยธาอาวุโส
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นางสาวสุกัญญา สุริยะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรเดช เชษฐชมภู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์ดนัย จันทร์ทัง
คนงานทั่วไป
นายเอกพล บุญญกิจรุ่งขจร
คนงานทั่วไป