องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ ตำบลโป่งน้ำร้อนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 160 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอฝางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2534 โดยแยกมาจากตำบลม่อนปิ่น เดิมมี 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 475 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 69,063 ไร่ หรือประมาณ 110.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์และตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลม่อนปิ่นและตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 แบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองพนัง มีพื้นที่ประมาณ 2,185 ไร่ หรือประมาณ 3.50 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายประพันธ์ จันชัย เป็นกำนันตำบลโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 2 บ้านดอน มีพื้นที่ประมาณ 861 ไร่ หรือประมาณ 1.38 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายชัยณรงค์ เตจ๊ะเป็ง เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย มีพื้นที่ประมาณ 3,748 ไร่ หรือประมาณ 6.00 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด มีพื้นที่ประมาณ 3,137 ไร่ หรือประมาณ 5.02 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายสุพัฒน์ ธาดา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง มีพื้นที่ประมาณ 929 ไร่ หรือประมาณ 1.49 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายบุญทำ ต๊ะปัญญา เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก มีพื้นที่ประมาณ 27,485 ไร่ หรือประมาณ 43.97 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายชาญ วิภัก เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ มีพื้นที่ประมาณ 30,718 ไร่ หรือประมาณ 49.14 ตารางกิโลเมตร โดยมี นายเสรี อินทราช เป็นผู้ใหญ่บ้าน