call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพ [23 สิงหาคม 2564]
มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ [17 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 [15 มิถุนายน 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [8 เมษายน 2564]
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [30 มีนาคม 2564]
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 [3 มีนาคม 2564]
โครงการแข่งขันฟุตบอล “ซอคเกอร์โป่งน้ำร้อนคัพ” ประจำปี 2564 [3 มีนาคม 2564]
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง [23 กุมภาพันธ์ 2564]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งน้ำร้อน [19 กุมภาพันธ์ 2564]
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) [18 กุมภาพันธ์ 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44