องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สำนักปลัด
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
-ว่าง-
นิติกร ปก./ชก.
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร ปก./ชก.
นางสาวชฎาภรณ์ เสาร์เทพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางกรรณิกา บุญธิมา
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ