องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box สำนักปลัด
นางสาวจิรภัทร ศรีใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาวจิรสุตา มยุรา
นิติกรปฏิบัติการ
นายณนณ ภัทรพงศ์พล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวชฎาภรณ์ เสาร์เทพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงไกร ชัยสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางธัญพิชชา เลิศศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางกรรณิกา บุญธิมา
คนงานทั่วไป