call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

account_box สำนักปลัด
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายสาทิตย์ บุญมี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชนิดาภา กันทะวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาววรัญญา ณ เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
นางสาวศุทธินี ใจคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศุทธินี ใจคำ
นิติกรปฏิบัติการ
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายศักดา สุภาธาดา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นายวิษณุกร เอกะวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายวิษณุกร เอกะวัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นายสุจิน จันทร์อ้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธีระวรรณ ทองประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชลธิศ ธาดา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นายเอกชัย ปู่คำ
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวกมลชนก วั่นนะ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวภัทรวดี เรือนใจ
คนงานทั่วไป
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธนิดา โชคอรพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิกา บุญธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิกา บุญธิมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82