call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file แบบ สขร.เดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 75