call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
photo ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173