call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file การขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของ อบต.เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file คู่มือประชาชน แบบ INFOGRAPHIC poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50