call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
insert_drive_file แผ่นพับการประหยัดไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file แบบ ทส.1 แหล่งกำเนิดมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ อบต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ โดยกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 62