call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564(ตุลาคม63-มีนาคม64) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-กันยายน63) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563(ตุลาคม62-มีนาคม63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-กันยายน62) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562(ตุลาคม61-มีนาคม62) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file lรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2561 p poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(ตุลาคม60-กันยายน61) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(ตุลาคม60-มีนาคม61) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124